Vykdomi projektai

Projekto pavadinimas

„Komunikacijos ir technologijų perdavimo centro veiklos skatinimas“, projekto kodas Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-04-0004

Projekto tikslas Projekto tikslas – padidinti Vytauto Didžiojo universiteto žinių komercinimo ir technologijų perdavimo mastą, užtikrinant tvarią ir strategiškai ilgalaikę Komunikacijos ir technologijų perdavimo centro veiklą per proaktyvų antreprenerystės įgalinimą.

Užsibrėžtam tikslui pasiekti bus stiprinamos antreprenerystės veiklos, skirtos proaktyviai įgalinti komercializuoti MTEP rezultatus. Kuriant sinergiją bus vystomos visos inovacinės veiklos nuo idėjos sukūrimo iki įgyvendinimo, siekiant pateikti rinktai išbaigtus ir intelektine nuosavybe apsaugotus produktus.

Projekto finansavimo priemonė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonę „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“
Projekto veiklos Antreprenerystės paslaugų teikimas

Sklaidos renginių organizavimas

MTEP produkto vystymo ekspertinės konsultacijos

Demonstracinės erdvės kūrimas

Infrastruktūros plėtra

Projekto biudžetas 690 141,15 Eur (šeši šimtai devyniasdešimt tūkstančių vienas šimtas keturiasdešimt vienas euras ir 15 ct).
Projekto įgyvendinimo trukmė 29 mėn. (2021 05 – 2023 08)
Projekto vadovas Edvinas Samys

Edvinas.samys@vdu.lt

 

Projekto pavadinimas

„Komunikacijos ir technologijų perdavimo centro veiklos skatinimas“

Projekto tikslas Stiprinti ir plėtoti Komunikacijos ir technologijų perdavimo centro (KTPC) veiklą, siekiant sukurti finansinę naudą intelektinės nuosavybės kūrėjams ir inovatyviam verslui.
Projekto finansavimo priemonė 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonė „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“.

Projektas finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Projekto veiklos Inovatyvių sprendimų (MTEP rezultatų) komercinimo sistemos kūrimas bei Investicijų ir veiklos partnerių pritraukimo projekto (IVPPP) įgyvendinimas;

MTEP rezultatų komercinimo marketingo ir inovacijų rinkodara;

Gebėjimų, įtvirtinančių MTEP rezultatų komercinimą, žinių ir technologijų perdavimą stiprinimas.

Projekto tikslinė grupė Universiteto darbuotojai, atsakingi už mokslo ir jo rezultatų komercinimą institucijoje.
Projekto biuždžetas 652.786,85 Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 36 mėn.
Projekto vadovė Doc. dr. Inga Adamonytė

inga.adamonyte@vdu.lt

ĮVYKDYTI PROJEKTAI

Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ KTPC ir jo infrastruktūros sukūrimo II etapas: KTPC infrastruktūros ir materialinės bazės formavimas, projekto kodas Nr. VP2-1.4-ŪM-04-V-01-002. Daugiau informacijos.