fbpx

  ES projektą vykdantis VDU rengs žiedinės ekonomikos strategiją

   

  Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – Universitetas) 2021-2027 metų strategijoje vienas svarbiausių tikslų yra taikomųjų mokslinių tyrimų skatinimas, bei atviro daugialypio bendravimo su visuomene ir verslo subjektais plėtojimas. Universitetas taip pat siekia didinti mokslinio potencialo panaudojimą, inovacijas ir inovatyvaus verslo kūrimą, mokslinės informacijos viešinimą, bei užtikrinti projektų vykdymo metu sukurtų intelektinės nuosavybės objektų apsaugą siekiant didesnio mokslo ir meno veiklos finansavimo.

  Įvykus susijungimui tarp trijų universitetų (Aleksandro Stulginskio universiteto, Lietuvos Edukologijos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto) 2019 metais Universitetas tapo plačiausios aprėpties universitetu pagal mokslo sritis Lietuvoje ir siekia sukurti sinergiją tarp susijungusių institucijų. Suprantama, kad universitetų susijungimas atnešė ir papildomų iššūkių, tokių kaip didesnis tyrimų išsiskaidymas, skirtingos tyrėjų patirtys ir vidiniai organizacijų procesai. Šiuos iššūkius sprendžiant matomas poreikis dar labiau vienyti ir skatinti išaugusią universiteto bendruomenę dirbti kartu.

  Universitetas aktyviai dalyvauja ir skatina tyrimus bei inovacijas bioekonomikos, švietimo, skaitmeninės transformacijos, dirbtinio intelekto, agroinovacijų, žaliųjų biotechnologijų ir kitose svarbiose srityse kur atrandami ryšiai tarp skirtingų mokslinių grupių įgyvendinant tarpdisciplininius projektus. Platus mokslo sričių spektras leidžia Universitetui būti lankstesniu ir prisitaikyti prie besikeičiančių visuomenės ir technologinių pokyčių, įgyvendinti novatoriškus sprendimus, taip prisidedant prie inovacijų vystymo.

  Visgi labai reikalingas sisteminis ir aiškus požiūris į tolimesnį prioritetinių krypčių vystymą apjungiant įvairias mokslininkų grupes ir pritraukiant pramonės atstovus. Už MTEP produktų komercializavimą, MTEP paslaugų, mokslo ir verslo sinergijos skatinimą ir Universiteto strategijos (inovacijų vystymo klausimais) įgyvendinimą atsakingas Komunikacijos ir technologijų perdavimo centras (toliau – KTPC). 2022 metais VDU pasirašyta 2,2 mln. Eur vertės MTEP sutarčių, vis tik inovacijų vystymas universitete labai priklauso nuo ekonominės ir politinės situacijos, bendradarbiavimui su verslu skirtų finansavimo priemonių prieinamumo.

  Šis projektas reikalingas sukurti Komercinimo ir technologijų (žinių) perdavimo žaliosios (ir skaitmeninės) transformacijos ekosistemos strategiją (toliau strategija), kuri leistų padidinti privataus sektoriaus įsitraukimą į proveržį skatinančių produktų/technologijų kūrimą, bei užtikrintų greitesnį ir efektyvesnį tokių produktų/technologijų kūrimą universitete, jų paleidimą į rinką, taip prisidedant prie žaliųjų inovacijų sektoriaus augimo.

  VDU Strategijos pagrindinis tikslas yra aktyvesnis žaliąją transformaciją skatinančių produktų vystymas, ugdant akademinę bendruomenę verslumo įgūdžių ir skatinant intensyviau įsitraukti į privataus sektoriaus veiklas. Strategija, kuria bus siekiama žinių ir inovacijų ekosistemos pertvarkos (lokalios), leis naujai įvertinti intelektinės nuosavybės valdymo ir žinių perdavimo procesus Universitete, didinti Universiteto kuriamų produktų poveikį pramonės šakoms. Perduodant žinias siekiama suintensyvinti tiesioginius mainus su atitinkamomis EMTE srities suinteresuotųjų subjektų organizacijomis.

  Kuriama strategija bus orientuota į aktyvesnį įsitraukimą kuriant produktus/technologijas žiedinės ekonomikos tematikose atitinkančius Žaliojo kurso tikslus. Strategijoje taip pat bus išgryninti būdai leisiantys efektyviau pritraukti investicijas į Universitetą siekiant spartesnio ir intensyvesnio žaliąją ir skaitmeninę transformaciją skatinančių produktų ir technologijų kūrimą.

  Strategijoje bus skatinamas tyrėjų judumas, verslumo įgūdžių ir karjeros galimybių augimas, bei atvirojo mokslo praktikavimas, neišskiriant nei vienos grupės žmonių, kitaip tariant projekto įgyvendinimo metu bus laikomasi moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, ir kt. principų. Sukurta strategija bus prieinama ne tik kiekvienam Universiteto darbuotojui, bet ir visuomenei, ir verslo subjektams.

  Projekto veiklos tiesiogiai bus naudingos tiek akademinei universiteto bendruomenei, tiek ir privačiam sektoriui, nes skatins privataus sektoriaus konkurencinį pranašumą, atlieps privataus sektoriaus poreikius aukštos kvalifikacijos darbuotojams, tyrimams ir produktams. Projektas Universiteto akademinėje bendruomenėje skatins saviugdą ir persikvalifikavimą, bei leis efektyviau identifikuoti privataus sektoriaus esamą darbuotojų žinių bei gebėjimų poreikį. Parengus strategiją akademinė bendruomenė galės lengviau suprasti rinkos poreikius ir kreipti vykdomus mokslinius tyrimus į sprendimų paiešką, visuomenėje kylančioms problemoms spręsti.

  Įgyvendinant projektą bus įvertinama su Universitetu susijusių pramonės šakų poreikių, įskaitant įgūdžių įgijimo / įgūdžių tobulinimo poreikius, skaitmeninimą, Universiteto skatinamą standartizavimą, bendras technologijų veiksmų gaires ir mokslinių tyrimų bei technologijų infrastruktūras. Strategijoje bus peržiūrėtas intelektinės nuosavybės valdymo ir žinių perdavimo mechanizmas, kad būtų galima geriau remti fundamentinius žaliuosius mokslinius tyrimus nacionaliniu ir Europos lygmeniu. Proveržio žinių ir inovacijų kūrimo paspartinimui, Universiteto sukurtų rezultatų įsisavinimui pramonėje, bus parengtas koordinavimo mechanizmas siekiant pramonei suteikti technologijų infrastruktūras, kurių reikia inovacijoms išbandyti, patvirtinti ir plėsti sprendžiant žaliosios (ir skaitmeninės) pertvarkos klausimus,

  Įgyvendinamas projektas prisidės prie darnaus vystymosi ir lygių galimybių, įskaitant prieinamumo visiems įgyvendinimą. Projekte nebus numatyti veiksmai, kurie galėtų riboti ar pažeisti Chartijoje numatytas pagrindines teises. Projektas atitinka reikšmingos žalos nedarymo horizontaliuosius principus, yra tvarus aplinkos atžvilgiu ir vykdomas visapusiškai atsižvelgiant į Europos Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos standartus ir prioritetus.

  Tikslas: parengti efektyvią proveržio technologijų ir produktų kūrimo skatinimo strategiją ir atliepiant privataus sektoriaus bei Universiteto akademinės bendruomenės poreikius ir galimybes. Projekto veiklos tiesiogiai bus naudingos tiek akademinei universiteto bendruomenei, tiek ir privačiam sektoriui.

  Projekto vertė: 59 347,76 Eur

  ES finansavimas: 59 347,76 Eur

  VDU Komunikacijos ir technologijų perdavimo centras šiuo metu vykdo tris projektus.