fbpx

  Kurkime daugiau mokslo – verslo inovacijų

  Tiek Europos Sąjungos formuojamos politikos, tiek Lietuvos nacionalinės politikos lygmeniu dėmesys ir finansavimas moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai didėja. Pažymėtina, jog dėl 2020 m. susiklosčiusios pandemijos ženkliai išaugo tvarių ir specifinių mokslinių tyrimų poreikis, o bendra mokslo ir verslo reakcija parodė, kaip susivieniję ir kartu vykdydami mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą tiek mokslas, tiek verslas geba pasiekti itin aukštus ir pridėtinę vertę kuriančius rezultatus. 2020 m. duomenimis pasauliniame inovacijų indekse Lietuva nukrito į 40 vietą (2019 m. – 38 vieta). Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės būklė – įvardijama kaip viena priežasčių, nulėmusių tokį rezultatą. Atkreiptinas dėmesys ir į strategiją „Europa 2020”, kurios vienas iš tikslų investuoti 3 % ES BVP (viešosios ir privačiosios investicijos) į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP) bei inovacijas. Nepaisant to, kad pastebimas didėjantis MTEP veiklų finansavimo intensyvumas, tai neišsprendžia vis dar egzistuojančių problemų.

  VDU Komunikacijos ir technologijų perdavimo centro (toliau – VDU KTPC) vadovas Edvinas Samys teigia, kad mokslo – verslo bendradarbiavimo augimas jaučiamas visose mokslo kryptyse. Vis daugiau naudų iš tokio bendradarbiavimo pastebi mokslo ir verslo atstovai, o pačios naudos atsiranda kuriant inovacijas įvairiuose pramonės bei viešajame sektoriuose. 2021 m. VDU KTPC pritraukė finansavimą Komunikacijos ir technologijų perdavimo centro veiklos skatinimui, kuris skirtas spręsti ne tik įsisenėjusias problemas, bet inovatyviomis veiklomis skatins atrasti įdomesnes mokslo – verslo bendradarbiavimo perspektyvas. Trumpai apie tai, kas kelia rūpestį.

  Visų pirma, kiekviena MTEP veiklą vystanti institucija numato savo kryptis. Bando prisitaikyti prie politinės aplinkos, dažnai vyrauja MTEP rezultatų vystymo sistemiškumo trūkumas ir aukšta konkurencija tarp MTEP bendruomenių, kas trukdo kurti globalius sprendimus. Antra, vis dar neišspęsti klausimai susiję su bandomąją gamyba, standartizacija, metrologija, sertifikavimu, intelektinės nuosavybės apsauga, rinkodara ir vadyba. Pastebimos naujos tendencijos, kuomet iš tradicinio inovacijų kūrimo etapo pereinama į valorizacijos sistemas (mokslinių tyrimų vertės sukūrimas per komercializaciją, pasitelkiant aukšto lygio intelektinės nuosavybės apsaugą bei licencijavimą, patentavimą ir kitus produkto komercializavimo etapus), tačiau tokios sistemos tik pradeda skintis kelią kuriant tvarius MTEP sprendimus ir juos pristatant plačiai visuomenei. Trečia, vis dar pastebimas didelis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros sukurtų ir realizuotų sprendimų viešinimo ir komercializavimo trūkumas. Dėl šios priežasties dalis mokslinių tyrimų rezultatų lieka nepanaudoti, nepaisant to, jog moksliniams tyrimams 2021-2027 m. laikotarpiu keliamas didžiulis praktiškumo ir pritaikomumo reikalavimas. Viešajame sektoriuje dirbantys tyrėjai turi per mažai informacijos apie mokslinių tyrimų rezultatų komercinimo galimybes, jiems trūksta technologijų perdavimo gebėjimų, nepakanka verslo pradžios žinių.

  Nors problemas, kylančias mokslo-verslo bendradarbiavimo srityje galima analizuoti gana plačiai, VDU KTPC komanda linkusi ieškoti kaip kylančius iššūkius spręsti ir veikti. Kaip teigia VDU KTPC vadovas Edvinas Samys „Teikiant projekto paraišką buvo svarbu atsižvelgti į Universiteto itin plačios aprėpties atliekamus mokslinius tyrimus, didelį partnerių ir verslo užsakovų skaičių bei poreikį kurti proveržį tokiose srityse kaip  švietimo ir socialinės inovacijos, kūrybinės industrijos ir proveržio inovacijos, skaitmeninė transformacija, biotechnologijos ir biosistemų inžinerija, sveikatos technologijos, bioekonomika, agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas, klimato kaitos poveikis.“ VDU KTPC numatytos veiklos:

  • Mokslo – verslo bendradarbiavimo koordinavimas. Antreprenerystės veiklos. Šia veikla bus siekiama atrasti kuo daugiau mokslo – verslo bendradarbiavimo sąlyčio taškų. VDU KTPC komanda padės ne tik rasti geriausius sprendimus bendradarbiavime, bet ir konsultuos prototipų komercializavimo klausimais, technologijų perdavimo proceso sprendimais, intelektinės nuosavybės, rinkos tyrimų ir kitais proveržį skatinančiais klausimais.
  • Startuolių ir atžalinių įmonių kūrimo skatinimas. Nors Lietuvoje jau gana sklandžiai veikia startuolių kūrimo skatinimo sistema ir VDU KTPC partneriai turi išvystytas startuolių idėjų generavimo programas, šioje veikloje bus skatinama VDU bendruomenė dar aktyviau kurti startuolius, o mokslininkus, jaunesniuosius tyrėjus bei doktorantus atrasti galimybes savo veiklą realizuoti per atžalines įmones. Bus taikomos ne tik finansavimo paieškos, bet ir vadybinės priemonės.
  • Žinių ir gerosios patirties skatinimo seminarai. Inovatyvios idėjos gimsta komunikuojant. Per artimiausius 2 metus VDU KTPC pakvies mokslo – verslo bendruomenę į daugiau nei 30 seminarų, kurių metu bus analizuojamos specifinės temos VDU mokslinių tyrimų kryptyse ir apžvelgiamos galimybės plėtoti aukštos pridėtinės vertės mokslinius tyrimus.
  • Hakatonai. 2022 m. ir 2023 m. potencialūs startuolių ir atžalinių įmonių kūrėjai bus pakviesti dalyvauti tarptautiniuose hakatonuose, kurie kartu su partneriais atvers galimybes mokslu grįstomis inovacijoms pasiekti tarptautines rinkas.
  • Inovatorių akademija. Inovacijų akademija bus pasitelkta siekiant atrasti mokslo – verslo bendradarbiavimo potencialą regionuose. Šiuo atveju unikalios metodikos kūrėjai VDU KTPC pakvies regionų atstovus ne tik stiprinti bendradarbiavimo tinklą, bet ir kurti proaktyvius sprendimus.
  • Prototipų demonstracinės erdvės įrengimas. VDU atviras visuomenei universitetas, todėl šios veiklos tikslas pristatyti Universitete kuriamus mokslo rezultatus. Šios veiklos metu bus sukurta prototipų demonstracinė erdvė, kuri atskleis Universiteto mokslo – verslo bendradarbiavimo rezultatus bei visuomenei pristatys atvirą erdvę mokslinės veiklos pažinimui ir edukacijai.

  VDU KTPC siekia padidinti Vytauto Didžiojo universiteto žinių komercinimo ir technologijų perdavimo mastą, užtikrinant tvarią ir strategiškai ilgalaikę Komunikacijos ir technologijų perdavimo centro veiklą per proaktyvų antreprenerystės įgalinimą. Užsibrėžtam tikslui pasiekti bus stiprinamos antreprenerystės veiklos, skirtos įgalinti mokslininkus, tyrėjus ar studentus komercializuoti MTEP rezultatus. Kuriant sinergiją bus vystomos visos inovacinės veiklos nuo idėjos sukūrimo iki įgyvendinimo, siekiant pateikti rinktai išbaigtus ir intelektine nuosavybe apsaugotus produktus.

  Projekto finansavimo priemonė – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonę „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“.