Kvietimas paraiškoms dėl bendrų KTU, LSMU, VDU ir LEI projektų

Skatindami aktyvesnį asociacijos „Santakos slėnis“ (toliau – Asociacija) mokslo ir studijų institucijų mokslininkų bendradarbiavimą ir jaunųjų tyrėjų kompetencijų ugdymą, Kauno technologijos universitetas (KTU), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU), Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) ir Lietuvos energetikos institutas (LEI) (toliau – Institucijos) skelbia kvietimą teikti paraiškas jungtinių KTU, LSMU, VDU, LEI mokslininkų grupių projektams finansuoti.

Paraiškų rengimo nuostatos

Paraiškos bendriems moksliniams tyrimams atlikti teikiamos iki 2020 m. kovo 9 d. Paraiškos priimamos visose Institucijų prioritetinėse mokslo kryptyse, tačiau šioms tematikoms teikiama pirmenybė: „Dirbtinis intelektas“ (LSMU, KTU), „Branduolinė medicina“ (LSMU), „Klimato kaita, energetika, energetinis efektyvumas, mobilumas“ (LEI, KTU, VDU), „Diagnostikos technologijos“ (KTU), „Agroinovacijos“ (VDU), „Įtrauki ir kūrybinga visuomenė“ (VDU, KTU). Projektų pradžia – 2020 m. balandžio 1 d. Projektų pabaiga – 2020 m. gruodžio 31 d. Finansavimas skiriamas tik 2020 metams.

Paraiškas teikia tyrėjų, atstovaujančių ne mažiau kaip 2 Institucijas, grupės. Pagrindiniai vykdytojai – mokslininkai gali būti tik vienos paraiškos vadovais ar vykdytojais. Dėl to paties projekto finansavimo lygiagrečiai teikiamos paraiškos atitinkamoms projekto mokslo grupę sudarančių tyrėjų Institucijoms. Projekto pavadinimas ir paraiškų I-III dalys to paties projekto paraiškose turi sutapti. IV-V dalyse pateikiama tik konkrečios Institucijos, kuriai teikiama paraiška, projekto dalies išlaidų sąmata ir išlaidas pagrindžiantys priedai.

Kiekviena Institucija finansuoja savo mokslininkų veiklas projekte, skirdama iki 10 000 Eur. Skiriamos lėšos gali būti naudojamos: darbo užmokesčiui, paslaugoms, prekėms ir komandiruotėms (tiesioginiais projekto įgyvendinimo tikslais), būtinam ilgalaikiam turtui įsigyti (išskyrus LSMU). Netiesioginėms išlaidoms lėšos neskiriamos.

Teikiant paraiškas būtina kaip priedą pateikti projekto abiejų vadovų pasirašytą raštą, kuriame apibrėžiamos pagrindinės partnerių veiklos, pirminiai intelektinės nuosavybės objektai, taip pat bendrosios dalinės partnerių intelektinės nuosavybės proporcijos. Paraiškos teikiamos lietuvių kalba arba, esant poreikiui – anglų kalba.

Rašto forma

Paraiškos forma

Paraiškos priimamos

KTU: el. paštu mokslo.projektai@ktu.lt (konsultuoja Mokslo departamentas, K. Donelaičio g. 73, 424 kab., tel. (8 37) 300 081).

LSMU: el. paštu mokslocentras@lsmuni.lt (konsultuoja Mokslo centras, A. Mickevičiaus g. 7, 106 kab., tel. (8 37) 327 276).

VDU: el. paštu mokslo.paslaugos@vdu.lt (konsultuoja Komunikacijos ir technologijų perdavimo centras, Universiteto g. 8a, Akademija, 219, 220 kab., tel. (8 37) 327 809 ir 8 37 788134).

LEI: el. paštu Rimantas.Levinskas@lei.lt (konsultuoja Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo skyrius, Breslaujos g. 3, 208 kab., tel. (8 37) 401 804).