fbpx

  Pradedamas įgyvendinti projektas „Komunikacijos ir technologijų perdavimo centro veiklos skatinimas“

  Tiek Europos Sąjungos formuojamos politikos, tiek Lietuvos nacionalinės politikos lygmeniu dėmesys ir finansavimas moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai didėja. Pažymėtina, jog dėl 2020 m. susiklosčiusios pandemijos ženkliai išaugo tvarių ir specifinių mokslinių tyrimų poreikis, o bendra mokslo ir verslo reakcija parodė, kaip susivieniję per mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą tiek mokslas, tiek verslas geba pasiekti itin aukštus rezultatus. Pasaulinio inovacijų indekso vertinimo skalėje 2019 m. Lietuva pakilo dviem pozicijomis aukščiau – į 38 vietą tarp 129 pasaulio valstybių. Taip pat nežymiai pasikeitė pozicija pagal tarptautinių patentų paraiškų pateikimą iš 42 (2018 m.) į 39 vietą (2019 m.). 2020 m. duomenimis pasauliniame inovacijų indekse Lietuva nukrito į 40 vietą. Atkreiptinas dėmesys ir į strategiją „Europa 2020”, kurios vienas iš tikslų investuoti 3 % ES BVP (viešosios ir privačiosios investicijos) į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP) bei inovacijas. Nepaisant to, nors ir toliau pastebimas didėjantis MTEP veiklų finansavimo intensyvumas, tačiau tai neišsprendžia vis dar egzistuojančių problemų.

  Visų pirma, kiekviena MTEP veiklą vystanti institucija numato savo kryptis ir bando prisitaikyti prie politinės aplinkos, taip pat vyrauja sistemingumo trūkumas ir aukšta vidinė konkurencija tarp MTEP bendruomenių, kas trukdo kurti globalius sprendimus. Antra, vis dar neišspęsti klausimai susiję su bandomąją gamyba, standartizacija, metrologija, sertifikavimu, intelektinės nuosavybės apsauga, rinkodara ir vadyba. Pastebimos naujos tendencijos, kuomet iš tradicinio inovacijų kūrimo etapo pereinama į valorizacijos sistemas (mokslinių tyrimų vertės sukūrimas per komercializaciją, pasitelkiant aukšto lygio intelektinės nuosavybės apsaugą bei licencijavimą, patentavimą ir kitus produkto komercializavimo etapus), tačiau tokios sistemos tik pradeda skintis kelią kuriant tvarius MTEP sprendimus ir juos pristatant plačiai visuomenei. Trečia, vis dar pastebimas didelis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros sukurtų ir realizuotų sprendimų viešinimo ir komercializavimo trūkumas. Dėl šios priežasties dalis mokslinių tyrimų rezultatų lieka nepanaudoti, nepaisant to, jog moksliniams tyrimams naujuoju laikotarpiu keliamas didžiulis praktiškumo ir pritaikomumo reikalavimas. Viešajame sektoriuje dirbantys tyrėjai turi per mažai informacijos apie mokslinių tyrimų rezultatų komercinimo galimybes, jiems trūksta technologijų perdavimo gebėjimų, nepakanka verslo pradžios žinių. Dėl kompetencijos ir išorinės pagalbos trūkumo didžioji dalis mokslo ir studijų institucijose susiformavusių idėjų nepaverčiami inovatyviais produktais. Visame inovacijų cikle – nuo idėjos iki jos įdiegimo rinkoje – atsiranda spraga dėl nepakankamo verslo ir mokslo bendradarbiavimo, netinkamo komercializavimo proceso finansavimo ir prasto mokslo rezultatų diegimo į rinką.

  „Komunikacijos ir technologijų perdavimo centro veiklos skatinimas“, projekto kodas Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-04-0004 suteiks galimybę dar daugiau koncentruotis į antrepreneriškų veiklų skatinimą Universitete.

  Projekto tikslas – padidinti Vytauto Didžiojo universiteto žinių komercinimo ir technologijų perdavimo mastą, užtikrinant tvarią ir strategiškai ilgalaikę Komunikacijos ir technologijų perdavimo centro veiklą per proaktyvų antreprenerystės įgalinimą. Užsibrėžtam tikslui pasiekti bus stiprinamos antreprenerystės veiklos, skirtos proaktyviai įgalinti komercializuoti MTEP rezultatus. Kuriant sinergiją bus vystomos visos inovacinės veiklos nuo idėjos sukūrimo iki įgyvendinimo, siekiant pateikti rinktai išbaigtus ir intelektine nuosavybe apsaugotus produktus.

  Projekto finansavimo priemonė – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonę „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“.

  Pagrindinės veiklos – antreprenerystės paslaugų teikimas, sklaidos renginių organizavimas, MTEP produkto vystymo ekspertinės konsultacijos, demonstracinės erdvės kūrimas, infrastruktūros plėtra.

  Projekto biudžetas ir įgyvendinimo trukmė – 690 141,15 Eur (šeši šimtai devyniasdešimt tūkstančių vienas šimtas keturiasdešimt vienas euras ir 15 ct). 29 mėn. (2021 05 – 2023 08).

  Projekto vadovas: Edvinas Samys, edvinas.samys@vdu.lt